NL

The Gathering Of Characters And Forms

Chapter I: Hans Demeulenaere

13 maart – 5 april 2014
Opening woensdag 12 maart 2014 om 20 u.

In het werk van Hans Demeulenaere speelt architectuur een centrale rol. Aan de hand van ruimtelijke ingrepen, installaties en sculpturen onderzoekt hij nauwgezet de ruimtelijke beleving. Met de precisie van een architect speelt hij met vormelijke aspecten, functionaliteit en context. Demeulenaere kreeg de uitnodiging om een nieuwe video-installatie te bouwen voor DASH. Deze bestaat uit verschillende units die zowel functioneren als een autonoom werk als een architecturaal ankerpunt voor de volledige tentoonstellingscluster van ‘The Gathering Of Characters And Forms’. Voor de video-installatie bij DASH wil Demeulenaere verder werken op Repetition (2013), een reeks video’s waarbij performers één precies gekozen deel uit een dans vertraagd overdoen voor de camera. Deze video’s verwarren door hun speelsheid, dagen de perceptie van de kijker uit en maken ons bewust van onze eigen lichamelijkheid.

Naar aanleiding van de tentoonstelling volgt een tekst geschreven door Heleen Sabbe (curator bij Exemplar).

Chapter II: Alice De Mont, Hedwig Houben, Benjamin Verhoeven en Hans Demeulenaere
curator: Joachim Coucke

22 april – 24 mei 2014
Opening maandag 21 april 2014 om 20 u.

Voor Chapter II van de tentoonstellingscluster The Gathering Of Characters And Forms brengen we 3 jonge kunstenaars uit België en Nederland samen. Alice De Mont, Hedwig Houben en Benjamin Verhoeven gaan de dialoog aan met de video installatie van Hans Demeulenaere.

De 4 kunstenaars werden gekozen omdat ze elk in hun praktijk op een specifieke manier sculptuur en video inzetten. Deze 2 uitdrukkingsvormen verschillen fundamenteel grondig van elkaar. Sculpturen zijn kunsthistorisch gezien solide en statische objecten die verondersteld worden de eeuwigheid te trotseren. Film daarentegen is een flikkering van licht, tijdelijk en immaterieel. De kunstenaars binnen The Gathering Of Characters And Forms zijn zich bewust van deze tegenstellingen en zetten deze op vernieuwende en interessante manier in binnen hun praktijk. Er worden geen sluitende oplossingen getoond maar wel nieuwe mogelijkheden en benaderingen van deze problematiek. Voor het laatste hoofdstuk van deze tentoonstellingscluster staat dan ook de ontmoeting centraal, niet enkel tussen sculptuur en video maar ook tussen de kunstenaars onderling en de kunstwerken ten opzichte van de geconstrueerde ruimte door Hans Demeulenaere.

Chapter II: De ontmoeting van de ambiguïteit:

Twijfelaar (2014), een kast van de hand van Alice De Mont zit geklemd tussen de houten lattenstructuur van Hans Demeulenaere (of moeten we tentoonstellingswand zeggen). Deze situatie (van vastzitten) kan de aanzet zijn tot een nieuwe film waarin Twijfelaar de hoofdrol toegediend krijgt.

Benjamin Verhoeven: een kopieermachine gaat de dialoog aan met de video’s van Demeulenaere (die eerder te zien waren tijdens Chapter I) en produceert een verwrongen, fragmentarisch beeld. Deze installatie onderzoekt op een speelse manier de limieten van mechanische beeldvorming en kreeg de titel Scanning Cinema (2014).

Een suppoost zet 3 platendraaiers aan en activeert daarmee The Voice, The Guitar en The Percussion Egg. Deze 3 aparte ‘stemmen’ vormen samen het werk Soundtrack for a Sculpture (2013) van Hedwig Houben. Een lezing in de vorm van een 6:09 minuten durend muzieknummer.

Hans Demeulenaere zal een ingreep doen in zijn eigen installatie, dat zijn we zeker. Maar het (eind)resultaat zal afhangen van de samenwerking met de andere kunstenaars en kunstwerken. Dit is alvast één optie: wat voorheen een drager was van een video (projector) wordt nu getoond als een autonoom sculptuur, dit onderstreept nogmaals het ambigue karakter van zijn werk.

Biografieën van de kunstenaars:

Hans Demeulenaere (°1974, Oostende) woont en werkt in Brugge.
Recente solo tentoonstellingen had Demeulenaere bij Annie Gentils Gallery Antwerpen (2013), Leo XIII in Tilburg (2013) en Museum M in Leuven (duo met Marc Nagtzaam) (2011). Daarnaast nam hij deel aan de tentoonstelling ‘Façade’ (2012) in Be-Part (Waregem) en Coup de Ville (2010) (Sint-Niklaas).
www.hansdemeulenaere.com

Alice De Mont (°1985, Gent) woont en werkt in Gent. In 2012 werd De Mont Laureaat aan het HISK in Gent, daarvoor behaalde zij haar Master aan Sint Lukas in Brussel.
In 2013 had De Mont een solo tentoonstelling bij galerie Dohyang Lee in Parijs en nam deel aan verschillende groepstentoonstellingen in Bétonsalon in Parijs, Croxhapox in Gent, Justina M. Barnicke Gallery in Toronto en in het stedelijk museum van ‘s Hertogenbosch ter gelegenheid van BYTS (Bosh Young Talent Show.
www.alicedemont.com

Hedwig Houben (°1983, Boxtel, Nederland)leeft en werkt in Brussel. Houben studeerde aan de AKV St. Joost in Breda, Art Academy Düsseldorf en werd in 2011 Laureaat van het HISK in Gent.
Recente solo tentoonstellingen van Houben had zij ondermeer bij 1646, Den Haag; Moira, Utrecht; P/////AKT, Amsterdam; Playstation, Galerie Fons Welters, Amsterdam (allemaal in 2012). Een selectie uit recente groepstentoonstelling: Six Possibilities for a Sculpture, La Loge, Brussel; The Moon has a Complicated Geography, De Vleeshal, Middelburg (allemaal in 2013).
www.hedwighouben.nl

Benjamin Verhoeven (°1990, Schilde) woont en werkt in Gent. Momenteel volgt hij de postacademische opleiding aan het HISK in Gent.
In 2012 werd hij geselecteerd om deel te nemen aan BYTS (Bosch Young Talent Show) in ‘s Hertogenbosch en had hij een duo tentoonstelling samen met Katrin Kamrau in Hopstreet Gallery. Verder was zijn werk te zien op de tentoonstelling “Het Plateau effect” (2013) gecureerd door Edwin Carels.
www.wedontentertainmuch.be/benjaminverhoeven

Download de uitnodiging hier voor Chapter II

Download hier de tentoonstellingsbrochure van Chapter I

----------------------------------------------------------------------------------------------------

EN

The Gathering Of characters And Forms

13 March to 24 May 2014
curator: Joachim Coucke

Chapter I: Hans Demeulenaere

13 March to 5 April 2014
Opening Wednesday, March 12th, 2014 at 20 h.

In the work of Hans Demeulenaere architecture plays a central role. His practice consists of spatial interventions, installations and sculptures. He closely examines the spatial experience with the precision of an architect, he plays with formal aspects, functionality and context. DASH invited Demeulenaere to build a new video installation. It consists of several units that function both as an autonomous work and an architectural anchor point for the entire cluster of 'The Gathering Of Characters And Forms'. For the video installation at DASH Demeulenaere wants to continue working on Repetition ( 2013 ), a series of videos in which performers act one selected move of a particular dance. These videos confuse by their playfulness, challenge the perception of the viewer and make us aware of our own physicality.

The installation of Demeulenaere will be accompagnied by a text written by Heleen Sabbe ( curator at Exemplar ).

Chapter II: Alice De Mont, Hedwig Houben, Benjamin Verhoeven en Hans Demeulenaere
curator: Joachim Coucke

22 April – 24 May 2014
Opening Monday 21 April 2014 - 20 h.

For Chapter II of the exhibition cluster The Gathering Of Characters And Forms we bring together three young artists from Belgium and the Netherlands. Alice De Mont , Hedwig Houben and Benjamin Verhoeven enter into dialogue with the video installation by Hans Demeulenaere .

The four artists were chosen because they each in a specific way use sculpture and video in their practice . These two forms of expressions differ fundamentally thoroughly. Sculptures are Art Historically solid and static objects that are supposed to defy eternity. Film however, is a flicker of light, temporary and intangible . The artists in The Gathering Of Characters And Forms are aware of these contradictions and put it in an innovative and interesting way within their practice . There are no conclusive solutions shown but new opportunities and approaches to these issues . For the final chapter of this exhibition cluster the gathering plays a prominent role, not only between sculpture and video, but also between the artists and artworks in relation to the space constructed by Hans Demeulenaere .

Chapter II: The gathering of the ambiguity:

Twijfelaar (2014), a sort of cupboard by Alice Mont is stuck between the wooden structure by Hans Demeulenaere (or should we say exhibition wall). This situation (of being stuck) may be the impetus for a new film in which Twijfelaar may be the main character.

Benjamin Verhoeven: a copier enters into a dialogue with the videos of Demeulenaere (seen previously in Chaper I) and produces a distorted, fragmented image. This installation explores in a playful way the limits of mechanical image production and received the title Scanning Cinema (2014).

An attendant puts three turntables and thereby activates The Voice, The Guitar and Percussion The Egg. These three distinct "voices" form together the work Soundtrack for a Sculpture (2013) Hedwig Houben. A lecture in the form of a 6:09 minute song.

Hans Demeulenaere will make an intervention in its own installation, that's for sure. But the (final) outcome will depend on the collaboration with the other artists and artwork. This is a possible option: what previously was a carrier for a video (projector) is now displayed as an autonomous sculpture, this again emphasizes the ambiguous nature of his work.

Biographies of the artists:

Hans Demeulenaere (b. 1974 , Ostend) lives and works in Bruges.
Recent solo exhibitions from Demeulenaere: Annie Gentils Gallery Antwerp (2013) , Leo XIII in Tilburg (2013) and Museum M in Leuven ( duo with Marc Nagtzaam) (2011). In addition, he participated in the exhibition " Façade " (2012) in Be -Part (Waregem) and Coup de Ville (2010) (Sint-Niklaas).
www.hansdemeulenaere.com

Alice De Mont (° 1985 , Ghent) lives and works in Ghent. In 2012 De Mont became Laureate at HISK in Ghent, before she received her Master degree at St. Lukas in Brussels.
In 2013 De Mount had a solo exhibition at Gallery Dohyang Lee in Paris and participated in various group exhibitions in Concrete Show in Paris , Croxhapox in Ghent, Justina M. Barnicke Gallery in Toronto and the city museum of ' s Hertogenbosch to mark BYTS (Bosh Young Talent Show).
www.alicedemont.com

Hedwig Houben (b. 1983 , Boxtel , Netherlands) lives and works in Brussels. Houben studied at AKV St. Joost in Breda, Dusseldorf Art Academy and in 2011 Laureate of the HISK in Ghent.
Recent solo exhibitions include Houben she had in 1646, The Hague; Moira, Utrecht; P / / / / / AKT, Amsterdam; Playstation, Galerie Fons Welters, Amsterdam (all in 2012). A selection of recent group exhibition: Six Possibilities for a sculpture, La Loge, Brussels; The Moon has a Complicated Geography, The Vleeshal Middelburg (all in 2013).
www.hedwighouben.nl

Benjamin Verhoeven (° 1990 Schilde) lives and works in Ghent. He is currently part of the postgraduate program at the HISK in Ghent.
In 2012 he was selected to participate in BYTS (Bosch Young Talent Show) in 's Hertogenbosch and he had a duo exhibition with Katrin Kamrau in Hopstreet Gallery. He also participated in " The Plateau effect" (2013), curated by Edwin Carels.
www.wedontentertainmuch.be/benjaminverhoeven

Download here the invitation for Chapter II

Download here the exhibition leaflet from Chapter I